Adatkezelési és adatvédelmi irányelvek

Összhangban

  • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 RENDELETÉBEN (Általános Adatvédelmi Rendelet vagy General Data Protection Regulation – GDPR), valamint
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) foglaltakkal,

a BPS Business Power Systems Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., mint adatkezelő, adatkezelési tevékenysége során a következőkben leírtak szerint jár el.

1. BPS Kft. adatai:

          Cégnév: BPS Business Power Systems Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: BPS Kft.)
          Székhely: 2142 Nagytarcsa, Szilas u. 10.
          Cégjegyzékszám: 13-09-185906
          Adószám: 10659739-2-13
          Képviselő: Szilágyi József
          Telefonszám:+36 28 920-999
          E-mail cím: office@bps.hu
          Honlap: www.bps.hu

2. A BPS Kft. kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A BPS Kft. kötelezi arra az adatfeldolgozóit, hogy ők is tegyenek eleget az adatbiztonsági követelményeknek. A BPS Kft. gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A BPS Kft. megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást a BPS Kft. az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalóik, illetve az esetlegesen a BPS Kft. megbízásából eljáró adatfeldolgozó(k) részére is előírja.

Biztosítja a szervezeten belüli szakmai felkészültséget az új jogszabálynak való megfeleléshez; ennek keretében a szervezeten belül az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában közreműködők megfelelő felkészültsége kiemelten kezelt.

3. A BPS Kft. az adatkezelési kritériumokat felülvizsgálta, illetve ennek rendszeres felülvizsgálatáról gondoskodik. Ennek során áttekintette az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját, rögzítette az adatok sorsát. A többek között az erre, valamint működő minőségirányítási rendszerén alapuló Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzata (belső előírás) biztosítani fogja az általános adatvédelmi rendeletben lefektetett elszámoltathatóság elvével való összhangot, illetve a jogszerű adatkezelést.

4. A BPS Kft. biztosítja az információs önrendelkezési jog érvényesülését az új előírásoknak megfelelően. Ügyel arra, hogy az adatkezelés esetén az érintett hozzájárulásának bekérése megtörténjen. Igény esetén az érintett írásos megkeresés esetén az adatkezelés tényéről és céljáról/céljairól tájékoztatást kap. Igénye írásbeli kifejezésére az office@bps.hu email címen van lehetősége. A tájékoztatás során olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, amely a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükséges, figyelemmel az adott konkrét esetben kezelt személyt adatok kezelésének tényleges körülményeit és összefüggéseit. A tájékoztatáshoz való jog előzetesen, az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet.

5. Az érintettnek joga van a rá vonatkozó személyes adatok tekintetében a következőkre:

  • hozzáférés;
  • helyesbítés;
  • törlés („az elfeledtetéshez való jog”) jogszabályokban megadott feltételek fennállása esetén;
  • kezelés korlátozása;
  • a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;
  • adathordozhatósághoz való jog gyakorlása, jogszabályokban megadott feltételek fennállása esetén.

A fentiek közül legfontosabb az adathordozhatósághoz való jog megjelenése. E joga alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

6. Az érintettnek joga van az adatkezelési hozzájárulását bármely időpontban ingyenesen visszavonni. A visszavonás nem érinti – a hozzájárulás visszavonása előtt – végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A visszavonást postai vagy elektronikus úton is kezdeményezheti az office@bps.hu email címen.

7. Az érintettnek a BPS Kft. felé a 3. pont szerint közölt tájékoztatás kérési igényére a BPS Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatást ad. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

8. A BPS Kft. minden adatkezelési tevékenysége meghatározott jogalap(ok)hoz és ahhoz kapcsolódó kötelezettségekhez igazodik, ennek keretében biztosítja az információs önrendelkezési jog érvényesülését. 

9. A BPS Kft. közvetlenül gyermekeknek nem kínál információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokat és azt nem is tervezi.

10. Adatvédelmi incidens bejelentésével összefüggésben a BPS Kft. nyilvántartást vezet. Esetleges adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedéseket ellenőrzi, valamint az érintettet tájékoztatja, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. Az érintett kérelmére a BPS Kft. erről tájékoztatást ad.

Esetleges adatvédelmi incidens bekövetkeztekor a BPS Kft. indokolatlan késedelem nélkül – ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott – megteszi a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Az érintettnek joga van a felügyeleti hatósághoz panaszt benyújtani (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, http://naih.hu, telefonszám: +36 (1) 391-1400, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Amennyiben az érintett külföldi állampolgár, úgy a lakhelye szerinti felügyeleti hatóságnál is panaszt tehet.

Az érintett jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

Kérjük, panasza esetén mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat! Köszönjük.

11. Amennyiben szükséges és a jogszabály azt előírja, a BPS Kft. az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot folytat le. Jelen és az előre láthatóan jövőbeni üzletmenetében ilyen jellegű adatkezelési tevékenységgel járó folyamatokat nem működtet, és nem kíván működtetni. Változtatási szándék esetében azonban a változást adatkezelési szempontból is, a bevezetést megelőzően felül fogja vizsgálni a Társaság.

12. A BPS Kft. vezetősége külön adatvédelmi tisztviselőt – tekintettel arra, hogy a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket nem foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését tennék szükségessé – nem jelöl ki, általános üzletmenetében, munkatársai tudatosításával, szervezési és technikai megoldásokkal biztosítja adatkezelési tevékenysége megfelelőségét, az adatbiztonság megerősítését és az érintettek jogérvényesítésének elősegítését.

Nagytarcsa, 2018. május 24.

A BPS Kft. fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési és Adatvédelmi irányelveinek megváltoztatására.
Az esetleges változásokról időben értesíti Partnereit.